Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

 

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Demontáž, likvidace a recyklace

Všechny komponenty systému zakoupeného u společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. (dále jen Dodavatel) musí být demontovány odbornými zaměstnanci Dodavatele. V opačném případě dochází k zániku záruky.

Všechny součástí systému Dodavatele je nutno správně zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi. Protože jednotlivé součástí systému Dodavatele mohou obsahovat elektronické součástky a baterie, musí být zlikvidovány a recyklovány jako elektroodpad. Součásti systému Dodavatele se nesmí umístit do komunálního nebo směsného odpadu Dojde-li k opotřebování zařízení, kontaktujte místní správu a informujte se o možnostech likvidace a recyklace nebo jej prostě vraťte Dodavateli. Baterie bude vyjmuta a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Tento symbol značí, že v souladu s místními právními předpisy je třeba recyklovat produkt a jeho baterie odděleně od komunálního odpadu. Dojde-li k opotřebování výrobků, předejte jej do sběrného dvora, určeného místní správou k recyklaci elektronického vybavení. Nevhodná likvidace elektronického vybavení může být pokutována. Oddělený sběr a recyklace výrobků a jeho baterie napomohou chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Záruka, seznam součástí a náhradních dílů

Dodavatel poskytuje záruku za to, že si Dílo zachová vlastnosti, které ho činí použitelným na dohodnutý, jinak obvyklý účel, v trvání 12 měsíců. Záruční doba systému umístěného do Dopravního prostředku začíná běžet od ukončení montáže po podpisu Montážního protokolu. Prodloužení záruční doby je možné pouze, pokud Zákazník uzavře Servisní smlouvu na některý z určených druhů Servisního programu, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě výskytu vady u jednotlivé části Díla se při využití nároků ze záruky staví záruční doba pouze ve vztahu k dané vadné části Díla, s výjimkou případů, kdy tato vada či vady způsobí nefunkčnost Díla jako celku.

Dodavatel poskytuje záruku na materiál, který použil a dodal Zákazníkovi při provedení servisního zásahu v trvání 6 měsíců od provedení servisního zásahu.

Dodavatel provádí pro Zákazníka záruční a pozáruční servis Díla, jeho součástí a zařízení (dále jen „servisní služby“) v rozsahu a za podmínek podle Servisního programu, který je předmětem Servisní smlouvy se Zákazníkem a poskytuje Zákazníkovi technickou podporu při používání Díla dodaného Dodavatelem.

Dodavatel zveřejňuje nabídku aktuálních Servisních programů na své webové stránce www.gxsolutions.cz (helpdesk.gxsolutions.eu/Login).

Pokud nebylo dohodnuto jinak, Dodavatel poskytuje Zákazníkovi za úhradu základní servisní služby za podmínek Servisního programu GX Basic.

Dodavatel zveřejňuje seznam součástí a náhradních dílů na své webové stránce www.gxsolutions.cz (helpdesk.gxsolutions.eu/Login).

V rámci Servisního programu Společnost garantuje dohodnuté lhůty, dostupnost, technickou podporu a další plnění vyplývající ze sjednaného Servisního programu.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění servisní události oznámit Dodavatel potřebu servisního zásahu a místo, na němž se bude servisní zásah provádět, způsobem dohodnutým ve Smlouvě, jinak odpovídá za škodu na Díle, jeho součástech a zařízeních, k níž došlo v důsledku nesplnění této povinnosti.

Dodavatel uskuteční servisní zásah v termínu sjednaném se Zákazníkem. Pokud provedení zásahu v dohodnutém termínu brání překážka na straně Dodavatele, Dodavatel bez zbytečného odkladu dohodne se Zákazníkem jiný vhodný termín ve lhůtě podle dohodnutého Servisního programu. Pokud Dodavatel neprovede servisní zásah ve výše uvedené lhůtě, Zákazník nemusí hradit účelně vynaložené náklady na dopravu na místo provedení servisního zásahu (právo na dopravu zdarma).

V případě, že Dodavatel nemůže uskutečnit plánovaný nebo dokončit započatý servisní zásah v dohodnutém termínu z důvodu překážek na straně Zákazníka, je Dodavatel oprávněn požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s připraveným nebo zahájeným servisním zásahem dle aktuálního ceníku Dodavatele.

Zákazník je povinen při provádění servisního zásahu poskytnout zaměstnancům Dodavatele potřebnou součinnost, zejména:

  • Umožnit vstup vozidlům a zaměstnancům Dodavatele do prostor Zákazníka nebo na jiné oznámené místo za účelem provedení servisního zásahu,
  • Zpřístupnit Dílo, jeho součásti a zařízení na prohlídku, provedení servisního zásahu a na vyzkoušení,
  • Zajistit dočasné organizační a technická opatření nezbytná k řádnému provedení zásahu,
  • Zajistit přerušení veškerých činností a pohybu osob v prostoru pod místem práce ve výšce, vyznačeném v souladu s požadavky Přílohy č.1, bod V, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění, zástupcem společnosti, a to po celou dobu montáže,
  • Pravdivě popsat okolnosti, za kterých došlo k servisní události,
  • Předat dokumentaci a poskytnout technické informace vztahující se k Dílu, jeho součásti, resp. zařízení, které vyžaduje servisní zásah.

Dodavatel není v prodlení a neodpovídá za škodu, pokud Zákazník neposkytl jejím zaměstnancům potřebnou součinnost nebo jinak zmařil provedení servisního zásahu.

Na základě písemné objednávky Zákazníka Dodavatel pro Zákazníka provede požadované úpravy, změny nebo inovace Díla, jeho součástí a zařízením, pokud tomu nebrání povaha Díla, jeho součástí a zařízení.

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte zájem o cenovou nabídku? Chcete se zeptat na detailnější informace? Napište nám!
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ochrana proti SPAMu: